Eindgebruikerslicentie mobiele applicatie VVV NL app

Versie oktober 2013

In deze Eindgebruikerslicentie mobiele applicatie VVV-NL ('Eindgebruikerslicentie') worden de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie VVV-NL beschreven. Deze Eindgebruikerslicentie is te raadplegen, downloaden en printen via de website vvv.nl. 

De mobiele applicatie VVV-NL wordt uitgegeven en beheerd door VVV Formule BV - franchisegever van de VVV-formule en Uitburo’s - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 31090464 en gevestigd aan de Maarsbergseweg 20, te 3956 KW Leersum.

Scope van de licentie

VVV Formule BV verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van de mobiele applicatie VVV-NL (de ‘App’) een gebruiksrecht voor deze App. Dit recht is beperkt tot gebruik door u als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsook uw huisgenoten. 

Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen worden gebruikt op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd. De Eindgebruikerslicentie treedt in werking bij ingebruikname (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie) van de App. 

Het doel van de App is het leveren van vrijetijdsinformatie met betrekking tot Nederland. De vrijetijdsinformatie is afkomstig van de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur en wordt ter beschikking gesteld door de VVV-formulnemers en Uitburo’s en hun zakelijke relaties. 

Het staat u uiteraard vrij om de App te gebruiken binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.
Het is niet toegestaan: 

  • De broncode van de App te reverse engineren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie (van software van derden die is geïntegreerd in, of wordt ontsloten via de App) is toegestaan;
  • de App in sublicentie te geven of (betaald of onbetaald) beschikbaar te stellen aan derden, middels verkoop, verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  • aanduidingen van VVV Formule BV als rechthebbende of haar licentiegevers op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken. 

Kosten 

Gebruik van de App is gratis. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App. Om de App te gebruiken (waaronder te downloaden) en de toeristische en andere informatie (gegevens) actueel te houden is regelmatig dataverbinding nodig via Wifi of uw mobiel internet abonnement met de server. De provider kan kosten berekenen voor de dataverbinding en het dataverbruik. Door gebruik te maken van een gratis Wifi verbinding kunt u kosten besparen. Ook kunt u toeristische informatie en plattegronden  downloaden voor offline gebruik.

Privacy

Raadpleeg hiervoor tevens de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring en eventueel op de App van toepassing zijnde voorwaarden op de website vvv.nl.

VVV Formule BV vindt bescherming van persoonsgegevens een belangrijke zaak. Verzamelde informatie over gebruik van de App en de toeristische informatie die bekeken wordt, worden alleen gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. VVV Formule BV gebruikt de dienst Flurry User Analiytics voor het verzamelen van statistieken. Indien u niet wilt dat uw gebruiksgegevens in onze statistieken worden opgenomen kunt u zich hier afmelden, vanaf dat moment worden uw acties niet meer opgeslagen. Gegevens die zijn te herleiden tot u als gebruiker van de App, worden niet gebruikt, verkocht of aan derden ter inzage gegeven, met uitzondering van partijen waar VVV Formule BV samenwerkt voor de ontwikkeling en het beheer van de App. 

De door u via het menuoptie ’VVV-Alert’ ingevoerde instellingen worden opgeslagen en gedeeld met derden. De instellingen worden niet geanonimiseerd gebruikt om de ‘VVV-Alert’ functie van de juiste  toeristische informatie te voorzien. De instellingen worden geanonimiseerd gebruikt om de App te verbeteren en meer inzicht te krijgen in het gebruik van de App, wensen en behoeften van toeristen en geografische spreiding. 

De GPS-locatie die wordt gebruikt om toeristische bedrijven en activiteiten dichtbij de gebruikerslocatie te tonen en de afstand naar de toeristische locatie te tonen, wordt niet opgeslagen. Wel kan de plaatsnaam van de locatie waar u zich bevindt en de afstand tussen u en de toeristische locatie worden opgeslagen. 

De locaties, teksten en afbeeldingen die door u via de menuoptie ‘Mijn locaties’ worden ingevoerd, staan alleen opgeslagen op uw apparaat. De ‘Mijn Locaties‘ gegevens worden niet gedeeld met VVV Formule BV, haar licentiegevers, de maker van de App of derden. Deze door u opgeslagen gegevens zijn niet te herstellen, wanneer deze bewust of onbewust (bijvoorbeeld door onjuist gebruik van, of ten gevolge van defecten in de soft- en hardware) van uw apparaat worden verwijderd.  

Wanneer u via de menuoptie ‘Feedback’ een bericht stuurt, wordt de meegestuurde informatie ter zake de  App-versie, Operatingsysteem-versie en merk / type apparaat alleen gebruikt voor de afhandeling van de feedback.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de App en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop, de inhoud van de App (waaronder teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden en beeld- en geluidsmateriaal), berusten bij VVV Formule BV of haar licentiegevers, dan wel de VVV-formulenemers of Uitburo’s of hun licentiegevers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Eindgebruikerslicentie of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App en de inhoud van de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken. 

Indien uw apparaat al een kaarten-app (Google Maps / Apple Maps) bevat, maakt de App standaard gebruik van deze kaarten-app om kaarten weer te geven. U kunt er ook voor kiezen opensource kaarten (Open Street Maps) te gebruiken, die u kunt downloaden via de menuoptie ‘Offline Gebruik’. In beide gevallen is VVV Formule BV niet verantwoordelijk voor onjuistheden van de kaarten die worden gebruikt. Deze Eindgebruikerslicentie geldt niet voor in de App weergegeven kaarten. 

De door u ingevoerde locaties en de teksten en afbeeldingen die via ‘Mijn locaties’ worden ingevoerd, staan alleen op uw apparaat. De rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot deze content behoren toe aan u. U mag alleen content plaatsen waarvan het auteursrecht bij u zelf ligt of vrij is gegeven.

Ondersteuning

Via de menuoptie ‘Feedback’ kunt u verbeteringsuggesties geven of gebreken melden inzake de functionaliteit van de App. VVV Formule BV zal aan de hand van de feedback beoordelen of aanpassing c.q. herstel vereist is.

Betrouwbare informatie

VVV Formule BV en de VVV-formulenemers doen hun uiterste best de vrijetijdsinformatie betrouwbaar en actueel te houden, maar kunnen niet garanderen dat de vrijetijdsinformatie volledig is dan wel geen onjuistheden bevat.

Om de informatie actueel te houden is het belangrijk dat de App van de dataverbinding gebruik maakt en dat eventueel gedownloade informatie regelmatig ge-update wordt. 

Aansprakelijkheid

VVV Formule BV en de VVV-formulenemers zijn niet aansprakelijk voor foutieve, misleidende of niet actuele informatie en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade welke voortvloeit uit gebruik van de App of de in de App verstrekte (toeristische) informatie. 
VVV Formule BV en de VVV- formulenemers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen via de App.

VVV Formule BV is niet aansprakelijk voor geleden schade welke voortvloeit uit een niet optimale werking van de App (ongeacht of de werking tijdelijk of permanent niet optimaal is).VVV Formule BV probeert zo veel mogelijk te waarborgen dat de App virusvrij is, maar kan dat niet garanderen. Indien de door u ingevoerde locaties, content of instellingen verloren gaan vanwegae het permanent of tijdelijk niet goed werken van de App, het updaten van de App of het verwijderen van de App, kan VVV Formule BV deze informatie niet herstellen. VVV Formule BV is niet verantwoordelijk voor het verlies van ingevoerde locaties, content of instellingen. 

De App communiceert via internet met een server onder beheer van VVV Formule BV om de dienst te kunnen leveren. VVV Formule BV spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan VVV Formule BV updates doorvoeren aan de server, aan de App of technische werking van de App, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server. 

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is VVV Formule BV jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de App. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien schade het gevolg is van overmacht.

Overige bepalingen

VVV Formule BV is te allen tijde gerechtigd de Eindgebruikerslicentie zonder voorafgaande kennisgeving en enige aansprakelijkheid ten opzichte van u te wijzigen. Indien u de App blijft gebruiken nadat de Eindgebruikerslicentie werd gewijzigd, geeft u aan met dergelijke wijzigingen te hebben ingestemd. 

VVV Formule BV kan de gegevenslevering aan de App definitief beëindigen. Alsdan zal VVV Formule BV haar voornemen daartoe ruimschoots van te voren aankondigen via de App en/of de website vvv.nl. 

Op de Eindgebruikerslicentie is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Eindgebruikerslicentie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VVV Formule BV gevestigd is.

VVV Formule BV mag haar rechten en verplichtingen uit deze Eingebruikerslicentie overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op VVV-NL van haar overneemt.